EsP (Values Education)

EsP (Values Education)

Mga Personal na Salik sa Pagpili ng Kurso, Trabaho at Bokasyon: Isang Aktibidad

Mahalagang maunawaan na ang pagpili ng kurso, trabaho, at bokasyon ay nakabatay hindi lamang sa isang salik.
 

Pananaw Sa Sarili At Personal Na Pag-Unlad

Ang personal na pag-unlad o pansariling paglago (personal development) ay karaniwang nangangahulugan ng pag-aayos at pagpapabuti ng panloob at panlabas na pagkatao upang magbunga ng positibong pagbabago sa karakter.
 
Tunay na ito ay mahalaga sa buhay ng mga nagbibinata/nagdadalaga dahil sa ito’y isang epektibong paraan upang magkaroon ng kaalaman sa sarili at sa iba't ibang mga aspeto sa yugto ng pagbibinata/pagdadalaga.
 

Sariling Pananaw sa Halaga ng Personal na Pag-Unlad sa Pagpapasya ukol sa Kurso

Kasanayang Pampagkatuto
Naibabahagi ang mga sariling pananaw na makapaglilinaw ng kahalagahan ng personal at pansariling pag-unlad sa paggawa ng pasya tungkol sa nais na kurso
 
Bilang nagdadalaga o nagbibinata, ang pagpapasya sa karera ay isa sa mga pangunahing desisyon na kailangan mong gawin. Ang pagpili ng isang karera ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano, paghahanda, at pagsasaalang-alang ng lahat ng mahahalagang elemento na mahalaga sa matalinong pagpili ng karera o bokasyon.
 

Ang Kamalayan sa Sarili (“self-awareness”) at ang Personal na Pag-unlad

Ang kamalayan sa sarili o “self-awareness” ay mahalaga sa personal o pansariling pag-unlad. Ito ay ang kamalayan sa sarili na may kaugnayan sa maraming aspeto ng personalidad ng isang indibidwal tulad ng kalakasan, kahinaan, paniniwala, interes at emosyon.
 
Isang proseso ito na makakatulong sa isang indibidwal sa pagkilala nang mas mabuti sa sarili at maging sa pagtukoy sa mga pangangailangan sa karera.
 

Ano ang Significant Others? Sinu-sino ang tinutukoy?

Ipinakilala ng Amerikanong psychiatrist na si Harry Stack Sullivan ang paggamit sa terminong “significant other” sa kanyang aklat na The Interpersonal Theory of Psychiatry. Ito ay inilathala noong 1953.

Ang Significant Other sa Panlipunang Sikolohiya (Social Psychology)

Sa larangan ng social psychology, ang terminong “significant other” ay tumutukoy sa tao na gumagabay at nag-aalaga sa isang bata sa panahon ng pangunahing pakikisalamuha.
 

Sanaysay (Essay) tungkol sa Pagdadalaga at Pagbibinata (Adolescence)

Ano ba ang buong yugto ng adolescence o ang yugto ng pagdadalaga at pagbibinata? Paano ba maging isang teen-ager? Ano nga ba ang tinatawag na “adolescence”?
 

Mga Paraan Upang Maging Mapanagutan Bilang Nagdadalaga o Nagbibinata

Matututunan dito ang Kasanayang Pampagkatuto na: Naitatala ang mga paraan upang maging mapanagutan bilang nagdadalaga/nagbibinata at maging handa sa susunod na yugto ng buhay (adult life).
 
May mga paraan upang maging mapanagutan o responsableng nagdadalaga o nagbibinata.
 
Ang pagsasakatuparan sa mga ito ay makatutulong nang malaki upang maging handa sa susunod na yugto ng buhay (adult life).
 

Pagtataya sa Sariling Pag-unlad: Paghahambing sa Kaparehong Gulang at ang 8 Gawaing Pampag-unlad (developmental task) ni Robert James Havighurst

 
Mahalaga na laging natataya ang sariling pag-unlad lalo na sa panig ng mga nagdadalaga at nagbibinata. Mahalaga ang pagkilala sa sarili ng isang adolescent.
 

Inaasahang Gawain sa 8 Antas ng Sikososyal na Pag-unlad (Mga Developmental Task) at si Erik Erikson

Ito ay tungkol sa kasanayang pampagkatuto na: Natutukoy ang iba’t ibang inaasahang gawain (developmental task) ayon sa antas ng pag-unlad.
 
Makatutulong ang artikulong ito upang matututunan ang mga kakayahan at mga gawaing angkop sa isang adolescent, lalo na ang nasa sa kalagitnaan o huling bahagi ng pagdadalaga at pagbibinata.
 

Si Erik Erikson at ang Mga Inaasahang Gawain (Developmental Tasks) sa 8 Antas ng Sikososyal na Pag-unlad

Ano ang developmental tasks? Ito ay mga gawaing pampag-unlad na tumutukoy sa mga angkop at inaasahang kasanayan at kilos ng isang tao sa partikular na antas ng pag-unlad ng kaniyang buhay.
 
Bilang isang nagbibinata o nagdadalaga, mahalagang matutunan mo ang teorya ni Erik Erikson ukol sa developmental tasks. Ito ay upang lubos mong maunawaan ang iyong developmental tasks o gawaing pampag-unlad bilang nasa yugtong “adolescence”?

Pages

Subscribe to RSS - EsP (Values Education)

Sponsored Links