Paggawa ng Sarbey Tungkol sa mga Ugnayan ng mga Pilipino: Isang Halimbawa

Kasanayang Pampagkatuto:
Nakagagawa ng isang simpleng sarbey tungkol sa mga ugnayan ng mga Pilipino (pamilya, paaralan, at pamayanan)
 
Bawat indibidwal ay nasasangkot sa paggawa ng maraming pagdedesisyon sa araw-araw.
 
Ang mga desisyong nagagawa ay kadalasang sumasalamin sa mga paniniwala at pinahahalagahan sa buhay.
 
Dahil sa ang mga nagbibinata/nagdadalaga ay nakakaharap rin ng maraming pagdedesisyon, mahalagang magkaroon sila ng kaalaman sa ‘Filipino values’ na makatutulong sa pagharap nila sa buhay at sa pakikisalamuha nila sa ibang tao sa lipunan.

Paggawa ng Sarbey: Isang Halimbawa

 
Subukan mong sagutan ang sarbey form sa ibaba upang magkaroon ka ng kaalaman kung kilala mo pa at naoobserbahan pa ang mga ‘Filipino values’.
 
Ilang halimbawa ng Filipino Values
Lagyan ng tsek kung nauunawaan ang konsepto
Naoobserbahan pa ba?
 
 
 
OO
 
HINDI
Amor propio (self-esteem)
 
 
 
Hiya (shame)
 
 
 
Utang na Loob (debt of gratitude)
 
 
 
Mabuting Pakikitungo (Hospitality)
 
 
 
Paggalang, pagsagot ng po at opo, pagmamano (Respect for elders)
 
 
 
Matibay na ugnayan sa pamilya (Strong Family ties)
 
 
 
Pagiging relihiyoso (religiosity)
 
 
 
Pakikiramay (Empathy)
 
 
 
Bayanihan (Pagtutulungan)
 
 
 
Pagkamakabayan (Patriotism)
 
 
 
Pagtatalaga sa hanapbuhay (Strong work ethic)
 
 
 
Pakikisama/Pakikipagkapwa tao (shared sense of identity)
 
 
 
 
© Marissa G. Eugenio/MyInfoBasket.com
 
Kaugnay:
 

Sponsored Links