Inaasahang Gawain sa 8 Antas ng Sikososyal na Pag-unlad (Mga Developmental Task) at si Erik Erikson

Ito ay tungkol sa kasanayang pampagkatuto na: Natutukoy ang iba’t ibang inaasahang gawain (developmental task) ayon sa antas ng pag-unlad.
 
Makatutulong ang artikulong ito upang matututunan ang mga kakayahan at mga gawaing angkop sa isang adolescent, lalo na ang nasa sa kalagitnaan o huling bahagi ng pagdadalaga at pagbibinata.
 
Sa pamamagitan nito ay inaasahan din na makapagtatala ang mga kabataan ng mga paraan na makatutulong sa kanila upang sila ay maging responsableng nagdadalaga/nagbibinata na handa para sa susunod na yugto ng iyong buhay. (Kaugnay: Mga Pagbabago sa Panahon ng Adolescence: Mga Aspeto ng Pag-unlad sa Buong Katauhan at Pagkilala sa Sarili: Mahalaga sa Pansariling Kaunlaran (Personal Development))

Si Erik Erikson: Mga Inaasahang Gawain (Developmental Task) sa 8 Antas ng Sikososyal na Pag-unlad

Itinuturo si Erik Erikson (1902-1994) na may walong antas o yugto ng sikososyal na pag-unlad (psychosocial development). Ayon sa kaniyang psychosocial theory, nakakaranas ang tao ng walong (8) antas ng pag-unlad sa kaniyang buong buhay, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda:
 

5. Adolescence: Identity vs. Role Confusion

Ayon kay Erik Erikson, sa pagbibinata o pagdadalaga (edad 12-18), ang pangunahing gawaing pampag-unlad ng isang kabataan ay ang pagbuo ng isang sense of self.
 
Sa yugto o antas na ito, ang isang kabataan ay nakikipagpunyagi sa mga tanong tulad ng “Sino ako?” at “Ano ang gusto kong gawin sa aking buhay?”
 
Sa antas ng pag-unlad na ito, maraming mga kabataan ang sumusubok ng maraming iba't ibang mga gampanin (role). Ito ay upang makita kung alin ang angkop sa kanila.
 
Sinasaliksik nila ang iba't ibang mga tungkulin at mga ideya; nagtatakda sila g mga layunin (goal); at nagtatangkang tuklasin ang kanilang adult selves.
 
Ang mga kabataan na matagumpay sa antas ng pag-unlad o yugtong ito ay may matibay na pakiramdam ng pagkakakilanlan (sense of identity). Sila ay makapananatiling tapat sa kanilang mga paniniwala at pagpapahalaga (values) sa harap ng mga problema at mga ibang pananaw ng mga tao.
 
Iba naman ang mga kabataan na walang pakialam, hindi sadyang tumutuklas o lumilikha ng kanilang pagkakakilanlan (identity), o sunud-sunuran lang sa lahat ng mga ideya ng kanilang mga magulang ukol sa kanilang hinaharap. Sila ay maaaring magkaroon ng mahinang sense of self at role confusion.
 
Kapag ito ay nangyari, hindi sila sigurado sa kanilang sariling pagkakakilanlan at nalilito tungkol sa kanilang hinaharap.

6. Young Adulthood: Intimacy vs. Isolation

Handa nang ibahagi ang kaniyang buhay sa iba ng tao na nasa unang bahagi ng adulthood (edad 20 hanggang 25; sa ibang reperensiya ay edad 20 hanggang 40). Nagaganap ito matapos na siya ay magkaroon ng sense of self sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga.
 
Subalit kung ang mga salungatan (conflicts) sa ibang mga naunang antas ay hindi pa matagumpay na nalutas, ang isang young adult ay maaaring magkaroon ng problema sa pagbuo at pagpapanatili ng matagumpay na relasyon sa iba.
 
Ayon kay Erik Erikson, dapat munang magkaroon ng matibay na sense of self upang makabuo ng matagumpay na intimate relationship.
 
Ang mga matatanda subalit hindi nagkaroon ng positibong konsepto sa sarili sa pagbibinata o pagdadalaga ay maaaring makaranas ng kalungkutan at emosyonal na pag-iisa (emotional isolation).

7. Adulthood: Generativity vs. Stagnation

Generativity ang pangunahing gawaing pampag-unlad ng isang tao sa adulthood (edad 25 hanggang 65).
 
Nakapaloob sa generativity ang paghahanap ng nais na trabaho, gampanin, o gawain, pagbibigay ng kontribusyon sa kapakanan ng iba sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng pagkukusang-loob (volunteering), pagtuturo (mentoring), at pagpapalaki ng mga bata.  
 
Sa yugto o antas na ito, ang mga may edad na nasa hustong gulang ay nagsisimulang mag-ambag sa susunod na henerasyon. Kadalasan, ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak at pag-aalaga sa iba.
 
Sila rin ay nakikibahagi sa mga makabuluhan at produktibong gawain na nakapagpapabuti sa komunidad o lipunan.
 
Kapag umabot na ang tao edad 40, pumasok na siya sa panahon na middle adulthood, na humahangga sa bandang edad 65. Sa yugtong ito, kapag hindi pa rin nakabisado ng tao ang mga nakatakdang gawaing pampag-unlad sa adulthood, maaaring makaranas siya ng istagnasyon o pagwawalang-kilos.
 
Maaari rin siyang magkaroon ng pakiramdam na parang hindi siya nag-iiwan ng isang makabuluhang marka o legacy sa mundo. Siya ay maaaring magkaroon ng kaunti lamang na koneksyon sa iba at ng maliit na interes sa pagiging produktibo at pagpapabuti sa kaniyang sarili.

8. Late Adulthood: Integrity vs. Despair

Ang tao ay nasa panahon ng pag-unlad na late adulthood (tinatawag ng iba na maturity) mula edad 65 hanggang sa katapusan ng buhay.
 
Ayon kay Erik Erikson, ang pangunahing gawaing pampag-unlad ng isang tao sa antas ng pag-unlad na ito ay ang pagkakaroon ng tinatawag na integridad, upang maiwasan ang kawalan ng pag-asa.
 
Sinasalamin ng tao na nasa late adulthood ang kaniyang buhay at nakadarama ng alinman sa dalawa: ang isang pakiramdam ng kasiyahan o isang pakiramdam ng kabiguan.
 
Ang taong nasiyahan at naging proud sa kaniyang mga nagawa ay nakadarama ng integridad, at maaaring mayroon lamang kaunting mga pagsisisi.
 
Gayunpaman, ang taong hindi matagumpay sa antas na ito ay maaaring makadama na ang kaniyang buhay ay nasayang lamang. Dahil sa mga panghihinayang, haharap siya sa pagtatapos ng kaniyang buhay na may damdamin ng kapaitan, depresyon, at kawalan ng pag-asa.

Konklusyon ukol sa Inaasahang Gawain (Developmental Task) sa 8 Antas ng Sikososyal na Pag-unlad

 
Mapapansin na sa  bawat isa sa walong antas, mayroong isang sikolohikal na salungatan (psychological conflict) na dapat na matagumpay na malagpasan upang umunlad ang personalidad at maging isang maayos na adult.
 
Ang matagumpay na pagkumpleto ng bawat gawaing pampag-unlad (developmental task) ay nagreresulta sa isang pakiramdam ng kakayahan (sense of competence) at isang malusog na personalidad. (Related: Discuss developmental tasks and challenges being experienced during adolescence)
 
Sa kabilang dako, ang kabiguang makabisado ang mga gawaing pampag-unlad na ito ay humahantong sa mga damdamin ng kakulangan (feelings of inadequacy).
 
Copyright © by Vergie M. Eusebio & Marissa G. Eugenio/OurHappySchool.com
 
I-search ang mga related lecture sa search engine sa taas: https://OurHappySchool.com/.
 
 
Basahin din:
Mahalaga ang pagkilala sa sarili ng isang adolescent.
 
 

Sa mga Estudyante: Gamitin ang comment section sa 10 New Year’s Resolutions ng mga Pinoy

 

Sponsored Links