AP (Social Studies)

AP (Social Studies)

Ferdinand Marcos: Did He Deserve to be in the Heroes’ Cemetery?

Ferdinand Marcos: Did He Deserve to be in the Heroes’ Cemetery?

FERDINAND EMMANUEL EDRALIN MARCOS, SR. (September 11, 1917 – September 28, 1989) was a Filipino leader and President of the Philippines from 1965 to 1986. He was a lawyer, member of the Philippine House of Representatives (1949–1959) and a member of the Philippine Senate (1959–1965). He was the Senate President from 1963–1965.

Ang Dahilan, Dimensyon at Epekto Ng ng Globalisasyon

Importanteng ating nasusuri ang dahilan, dimensyon at epekto ng ng globalisasyon.
 
Sa mga mag-aaral, isa ito sa mga paksang tinatalakay sa araling Mga Kontemporaryong Isyu. Ang pagsusuri sa dahilan, dimensyon at epekto ng ng globalisasyon ay isang bago, subalit mahalagang paksa o isyu ng talakayan.
 

Epekto ng globalisasyon

Ayon sa lektura at pagtalakay ni Prof. Jensen DG. Mañebog, ang mga sumusunod ang ilan sa mga epekto ng globalisasyon:
 

Divorce in the Philippines: An Essay

The following essay on Divorce in the Philippines answers and discusses the following questions:
1. Are you in favor of divorce?  Please state your reasons.
2. Do you think divorce is morally permissible?
3. What will be its effects if divorce becomes legal in the Philippines?
4. What are the main causes of divorce, in your opinion?
5. What can married couples do to try to avoid a divorce?

Essay on Divorce

Political Dynasty sa Pilipinas: Ilang Bentaha at Positibong Epekto

Ang artikulong ito sa Mga Kontemporaryong Isyu ay tumutugon sa PAMANTAYAN SA PAGKATUTO na:
- Nasusuri ang sanhi at epekto ng political dynasties sa pagpapanatili ng malinis at matatag na pamahalaan
 

Sa isang online article ni Prof. Jensen DG. Mañebog, inilahad niya kapwa ang mga positibo at negatibong epekto ng political dynasty sa bansa.

Sa bahaging positibo ay ganito ang kaniyang inilista:

Paglabag Sa Karapatang Pantao Sa Pamayanan, Bansa, At Daigdig: Pokus sa Pilipinas

Sa Pilipinas ay may mga sinasabing mga anyo ng paglabag sa karapatang pantao sa pamayanan at bansa--na maaaring laganap din sa daigdig.

Ang isang halimbawa nito ay ang diskriminasyon. Sa ganito, ang mga pangunahing karapatan ay maaaring ipagkait dahil sa relihiyon, etnisidad, lahi, o kasarian ng mga tao. Ang apartheid, na nagkakait ng mga karapatang pampulitika dahil sa lahi, ay isa sa mga matinding anyo ng diskriminasyon. Ang sistema ng apartheid sa South Africa ay nagtatag ng matinding racial segregation.

Mga Negatibong Epekto ng Migrasyon

Tumutukoy ang migrasyon sa paglipat ng isang tao o mga tao mula sa isang bansa, lokalidad, o tirahan tungo sa ibang dako upang doon manirahan o mamalagi. Ang kaisipang migrasyon ay karaniwang tumutukoy sa paglipat sa malayong dako, tulad sa ibang bayan, probinsiya, rehiyon, o bansa.

Narito ang ilang halimbawa ng mga epekto ng migrasyon sa aspektong panlipunan, pampulitika, at pangkabuhayan:

Tips Kung Paano Makaiiwas sa Seksuwal na Pang-aabuso

Tips Kung Paano Makaiiwas sa Seksuwal na Pang-aabuso
ni Jens Micah De Guzman
 
 
Marami ang mga kaso ng seksuwal na pang-aabuso, at ang kadalasang biktima ay ang kabataan. Napakarami ngayong nang-aabuso—mga hindi kakilala o maging mga kakilala, gaya ng kapitbahay, kaibigan, o kapamilya.
 
Narito ang ilan sa mungkahi kung paano mo mapoprotektahan ang iyong sarili.
 
1. Ugaliing maging alerto.

Mga Paghahanda sa Harap ng Kalamidad

Mahalaga sa mga Pilipino na natutukoy ang mga paghahanda na nararapat gawin sa harap ng mga kalamidad.

Isa ito sa mga pamantayan sa pagkatuto na dapat matugunan ng mga estudyanteng kumukuha ng araling Mga Kontemporaryong Isyu sa Pilipinas (Baitang 10).

(Para sa MELC 1 ng Mga Kontemporaryong Isyu, basahin ang: Nasusuri ang kahalagahan ng pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu)

Narito ang ilan sa mga mungkahing paghahanda sa harap ng kalamidad:

Ang Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) at ASEAN Economic Community (AEC)

Ang Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) at ASEAN Economic Community (AEC)
© 2014-present ni Jensen DG. Mañebog
 
Ang Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ay isang regional economic forum na itinatag noong 1989 upang pakinabangan at lalong paigtingin ang lumalagong pagtutulungan sa Asya-Pasipiko.
 

EKONOMIKS: UPCAT and NAT Reviewer

EKONOMIKS: UPCAT and NAT Reviewer

This Automated E-Learning Ekonomiks Reviewer for NAT etc. was made to help people prepare for the National Achivement Test (esp. Grade 6 and Higshschool) and others.

This reviewer can also be used to prepare for UPCAT, ACET, DLSUCET, USTET, NAT and other College Entrance Tests and other kinds of Exams.

To have an access to this e-learning reviewer, you just have to click the Facebook LIKE button above (if you have not liked it yet).

Note: If this reviewer is assigned to you by your teacher (or school), 'print screen' and print your score/result after taking this exam/reviewer, and submit it to your teacher.

Pages

Subscribe to RSS - AP (Social Studies)

Sponsored Links