Campus Romance: Rizal's ladies in La Concordia (I)

© 2013 by Jensen DG. Mañebog

Editors' note: You, too, can have your lectures, readings, modules, researches, articles, etc. posted here. Send them through e-mail to OurHappySchool@yahoo.com.

... Almost everyday on my way to Paco, I trail the old and long Pedro Gil Road along which I get to see the historical La Concordia College. The emphasis is on the term “historical”, for indeed this institution founded in 1868 really is, as it is the alma mater of Jose Rizal’s sister Olimpia, of his youngest sister Soledad, of his “first” love, and of his so called “true” love ...

Subjects:

Ang Mga Tungkulin ng mga Mamamayang Pilipino

Ang Mga Tungkulin ng mga Mamamayang Pilipino

Ang bawat mamamayan ay may mga karapatan at mga tungkulin. 

Ang tungkulin ay tumutukoy sa moral o legal na obligasyon o responsibilidad. Kalakip dito ang mga gawain o aksyon na kailangang gawin ng isang tao. 

Ang Pagkamamamayan, Pagkamamamayang Pilipino, at Dalawahang Pagkamamamayan

Ang Pagkamamamayan, Pagkamamamayang Pilipino, at Dalawahang Pagkamamamayan

Talakayin natin ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan.

Ang pagkamamamayan ay ang posisyon o katayuan ng pagiging mamamayan ng isang partikular na bansa.

Ang isang mamamayan ay isang nakikilahok na miyembro ng isang politikal na komunidad (political community). Nakukuha ang pagkamamamayan sa pamamagitan ng pagtugon sa mga legal requirement ng isang pambansa, pang-estado, o panlokal na pamahalaan.

Ang Mga Taong Nag-aambag sa Kapakanan at Kaunlaran ng Komunidad at ang Mga NGO

Ang Mga Taong Nag-aambag sa Kapakanan at Kaunlaran ng Komunidad at ang Mga NGO
 

Alam natin na mahalaga ang mabuting pamumuno sa pagtugon ng pangangailangan ng mga tao sa komunidad. Sa lekturang ito, pag-aaralan naman natin kung sino ang mga taong nag-aambag sa kapakanan at kaunlaran ng komunidad na katulong ng pamahalaan.

Ang Mga Proyekto o Gawain ng Pamahalaan sa Kabutihan ng Lahat o Nakararami

Ang Mga Proyekto o Gawain ng Pamahalaan sa Kabutihan ng Lahat o Nakararami

Pag-aralan naman natin ang mga proyekto na nagpapaunlad sa natatanging pagkakilanlan ng komunidad. Ang karamihan sa mga ito ay mga proyekto at iba pang gawain ng pamahalaan sa kabutihan ng lahat o nakararami.

Importante ba ang mga proyektong nagsusulong ng natatanging pagkakilanlan ng Komunidad? Anu-ano ang halimbawa nito? Mahalaga ba ang paglahok dito?

Mga Patakarang Pang-ekonomiya sa Bansa: Noon at Ngayon

Mga Patakarang Pang-ekonomiya sa Bansa: Noon at Ngayon

Ano nga ba ang “ekonomiya”? Ano ang tinatawag na patakarang pang-ekonomiya? Anu-ano ang mga patakarang pang-ekonomiya sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila?

Ano ang Ekonomiya?

Ang ekonomiya ay tumutukoy sa magkakaugnay na mga Gawain o aktibidad sa produksyon at pagkonsumo na tumutulong sa pagtukoy kung paano inilalaan at ipinamamahagi ang mga kakaunting mapagkukunan (scarce resources).

Pamahalaang Sentral at Lokal sa Pilipinas: Noon at Ngayon

Pamahalaang Sentral at Lokal sa Pilipinas: Noon at Ngayon

Pag-aralan natin ang kaibahan ng Pamahalaang Sentral at Pamahalaang Lokal at ang patakarang pampolitika sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. (Kaugnay: Ang Pamahalaan at ang Pamumuno sa Komunidad)

Mga Karapatang Pantao at Karapatang Sibil

Mga Karapatang Pantao at Karapatang Sibil

Tungkulin ng pamahalaan na itaguyod ang karapatan ng bawat mamamayan.

Ano ba ang ibig sabihin ng karapatan?

Ang karapatan ay mga bagay na nararapat makuha o maranasan ng isang tao, anuman ang kaniyang pinagmulan at pinaniniwalaan. Ang mga karapatang pantao at karapatang sibil ay makatutulong sa kaniya na makapamuhay nang masaya at payapa sa kaniyang komunidad.

Mga Paglilingkod ng Pamahalaan Upang Matugunan ang Pangangailangan ng Bawat Mamamayan

Mga Paglilingkod ng Pamahalaan Upang Matugunan ang Pangangailangan ng Bawat Mamamayan

Ang pamahalaan ay tumutulong upang matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan.

Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan ng Pilipinas: Ang Balangkas o Istruktura ng Gobyerno

Ang Tatlong Sangay ng Pamahalaan ng Pilipinas: Ang Balangkas o Istruktura ng Gobyerno

Kung maayos ang pamumuno ng mga Pinunong Pampulitika o government officials, malaki ang impluwensiya nito sa kapakanan ng mga mamamayan. At kung may partisipasyon ang mga mamamayan sa mga programa ng pamahalaan, magiging magaan sa mga namamahala sa gobyerno na gawin ang kanilang papel o mga tungkulin.

Pages

Subscribe to OurHappySchool RSS

Sponsored Links