Mga mahalagang aral ng kinabibilangang pananampalataya

Mga mahalagang aral ng kinabibilangang pananampalataya

© Jensen DG. Mañebog

Ang ilan sa mga pangunahing relihiyon sa Pilipinas ay ang Kristiyanismo, Islam, at Budismo. Narito ang ilang mga mahalagang aral mula sa tatlong relihiyong ito:

1. Kristiyano

a. Pag-ibig sa kapwa

Ang mga Kristiyano ay tinuturuan na magmahal at magpatawad sa kapwa. Ito ay ipinapakita sa turo ni Hesus na "magmahalan kayo sa isa't isa tulad ng pagmamahal ko sa inyo."

Panuorin ang kaugnay na video: 

b. Pagkakapatawaran

Ang Kristiyanismo ay nagtuturo ng kahalagahan ng pagpapatawad. Tulad ng ipinakita ni Hesus, ang mga Kristiyano ay tinuturuan na maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa kanila at humingi rin ng tawad sa Diyos.

c. Paglilingkod sa iba

Ang paglilingkod sa kapwa ay isa ring mahalagang aral ng Kristiyanismo. Sa halip na isipin lamang ang sariling interes, tinuturuan ang mga Kristiyano na magbigay ng tulong at serbisyo sa mga nangangailangan sa lipunan bilang pagpapakita ng pag-ibig at pagmamalasakit.

2. Muslim

a. Pagtitiwala kay Allah

Ang mga Muslim ay tinuturuan ng kanilang relihiyon na magtiwala sa Allah at maging tapat sa Kanyang mga tagubilin at kalooban.

b. Pagmamalasakit sa kapwa

Ang mga Muslim ay tinuturuang magmalasakit at tumulong sa mga nangangailangan sa lipunan.

c. Pagpapakumbaba

Ang mga Muslim ay tinuturuan na maging mapagpakumbaba at iwasan ang pagiging mayabang.

3. Budista

a. Pagiging kalma at pagkakaroon ng mapayapang isip

Ang mga Budista ay tinuturuan ng kanilang relihiyon na magpakakalma at magkaroon ng mapayapang isip.

b. Pag-iwas sa kasakiman at kasamaan

Ang mga Budista ay tinuturuan na umiwas sa kasakiman at kasamaan upang mapanatili ang kabutihan sa kapwa at sa lipunan.

c. Pagpapakumbaba

Ang mga Budista ay tinuturuan na tanggapin ang katotohanan at magpakumbaba para maabot ang kahalagahan ng buhay at pagkakaroon ng tunay na kaligayahan.

 

Sa mga Mag-aaral:

Isulat ang inyong comment dito:
The Influences of Religion to Culture and Society

Sponsored Links