Mga kahalagahan ng sariling pananampalataya

Mga kahalagahan ng sariling pananampalataya

© Jensen DG. Mañebog

Ang sariling pananampalataya ay may mga sumusunod na kahalagahan:

1. Gabay at Patnubay

Ang pananampalataya ay nagbibigay-daan sa isang tao na magkaroon ng direksiyon at patnubay sa kanyang buhay. Ito ay nagbibigay ng mga prinsipyo, leksiyong moral, at mga aral na nagtuturo ng tamang landas na dapat sundin. Sa pamamagitan ng sariling pananampalataya, natututuhan ng isang tao ang mga tamang desisyon at kilos na dapat niyang gawin gaya ng paglayo sa mga masasama.

Panuorin: 

2. Pagtitiwala at Kapayapaan

Ang pananampalataya ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip at puso sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos na Makapangyarihan. Ito ay nagbibigay ng katiyakan na may isang mataas na puwersa na nagbabantay at nag-aalaga sa buhay ng isang tao. Sa pamamagitan ng pananampalataya, natututuhan ng isang tao na magtiwala sa kaniyang sarili bilang isang nilalang ng Makapangyarihang Diyos at sa mga pangyayari sa kaniyang buhay.

3. Kapanatagan at Pag-asa

Ang pananampalataya ay nagdudulot ng kapanatagan sa gitna ng mga pagsubok at problema sa buhay. Ito ay nagbibigay ng lakas at pag-asa na malalampasan ang mga suliranin. Ang paniniwalang may mabuting plano at layunin ang Diyos para sa ating buhay ay nagbibigay ng inspirasyon at determinasyon upang harapin natin ang mga pagsubok na may tiwala at positibong pananaw.

4. Identidad o Pagkakakilanlan

May mga taglay na paniniwala at ibinunuhay na paraan ng pamumuhay ang mga tapat na tagasunod ng isang pananampalataya. Dahil dito, ang kanilang kultura ay apektado ng kanilang pananampalataya o relihiyon. Kaya, ang pananampalataya ay nagbibigay ng identidad o pagkakakilanlan sa isang tao bilang miyembro ng isang relihiyon. Maging sa pananamit, halimbawa, makikilala na kung anong pananampalataya ang kinabibilangan ng isang tao.

5. Pag-unlad o Paglago

Ang pananampalataya ay nagbibigay ng pagkakataon sa pag-unlad o paglago ng isang tao. Ito ay nagtuturo ng mga aral at prinsipyo na nagpapalakas sa moral na buhay at nagbibigay ng direksyon at layunin sa buhay. Sa pamamagitan ng sariling pananampalataya, natututuhan ng isang tao na magpakabuti, magsumikap umunlad, at maging responsable sa mga gawain at pagpapasiya sa buhay.

 

Sa mga Mag-aaral:

Isulat ang inyong comment dito:
The Influences of Religion to Culture and Society

Sponsored Links