Mga Paraan ng Pangangalaga sa Sarili Habang Nararanasan ang mga Pagbabago sa Tulong ng Pamilya

Mga Paraan ng Pangangalaga sa Sarili Habang Nararanasan ang mga Pagbabago sa Tulong ng Pamilya

© Jensen DG. Mañebog

Ang pangangalaga sa sarili habang nararanasan ang mga pagbabago ay mahalaga para sa kabuoang pag-unlad at kaligtasan ng isang kabataan. Ang pamilya ay may malaking papel at maitutulong sa pagbuo at pagsasagawa ng mga paraan ng pangangalaga sa sarili. Narito ang ilang paraan kung paano maisasagawa ang pangangalaga sa sarili sa tulong ng pamilya:

1. Komunikasyon

Mahalagang magkaroon ng malalim at bukas na komunikasyon sa pamilya, lalo na sa mga magulang. Magbahagi ng mga nararanasang pagbabago, mga pangamba, at mga karanasan sa pagtuklas ng sarili. Ito ay magbibigay-daan sa mga miyembro ng pamilya na magkaroon ng mas malalim na pang-unawa at pagsuporta sa iyong pinagdaraanan at mga pangangailangan.

2. Paghingi ng Suporta

Mahalagang maging bukas at maunawaan ng iyong mga kapamilya ang iyong mga pangangailangan. Huwag mahihiyang humingi ng suporta at pag-unawa sa iyong mga nararanasang pagbabago. Mahalagang makatanggap ng pakikiramay at pagkaunawa (empathy) mula sa mga mahal sa buhay lalo na sa panahon ng pagkalito o pangamba.

3. Pagtatakda ng mga Limitasyon

Magkaroon ng malinaw na mga limitasyon sa mga ginagawa. Halimbawa ay ang pagtatakda ng limitasyon sa paggamit ng cellphone o paglalaro sa computer. Ito ay maaaring makatulong sa pagkakaroon ng disiplina at maayos na pamumuhay habang hinaharap ang mga pagbabago.

4. Pagtuklas ng kaalaman

Maging bukas sa pagtuklas ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa mga nararanasang pagbabago sa katawan, emosyon, at pag-iisip mula sa aklat o iba pang mapagkakatiwalaang reperensiya. Magtanong sa mga magulang, guardian, o guro para magkaroon ng kabatiran at paghahanda para sa mga pagbabago na nararanasan.

5. Pagkakaroon ng Panahon para sa Pamilya

Mahalaga ang pagkakaroon ng mga nakalaang oras para sa pamilya. Piliing magkaroon ng panahon para sa bonding activities, pagsasalu-salo, at mga espesyal na mga okasyon. Ito ay nagpapanatili ng malasakit, samahan, at suporta sa bawat isa.

Sa tulong ng pamilya, ang mga paraan ng pangangalaga sa sarili ay maisasagawa at maibubuhay ng isang kabataan habang hinaharap ang mga pagbabago. Ang suporta, pag-unawa, at pagmamalasakit ng pamilya ay mahalagang salik upang matiyak ang maayos na paglago at pag-unlad ng bawat miyembro ng pamilya.

 

Sa mga Mag-aaral:
Isulat ang inyong comment dito:

Some Ways to Become a Responsible Adolescent

Sponsored Links